Uslovi korišćenja i Politika privatnosti
Korišćenjem Softvera automatski prihvatate sledeće opšte uslove korišćenja:


Aplikacija MediGroup Raspored

Zajednički Rukovaoci, članice Medigroup sistema na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: "ZZPL" ili “Zakon”) jesu: OPŠTA BOLNICA "MEDIGROUP", Novi Beograd, MB: 17851551, SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU "JEVREMOVA" SA PORODILIŠTEM, Beograd, MB: 17706586, SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU "MILOŠ KLINIKA", Beograd, MB: 17081802, DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP JEDRO", Novi Beograd, MB: 17797042, DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP DR CVJETKOVIĆ", Novi Sad, MB: 08926859, sa ogrankom DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP DR CVJETKOVIĆ"- Ogranak "MEDIGROUP CARA DUŠANA"; DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP DR RISTIĆ", Novi Beograd, MB: 17645676, sa ograncima: DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR RISTIĆ - Ogranak "MEDIGROUP BANOVO BRDO" Beograd, DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP Dr Ristić" – Ogranak "MEDIGROUP BULEVAR" Beograd, DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP Dr Ristić" - Ogranak "MEDIGROUP NARODNIH HEROJA" Novi Beograd, DOM ZDRAVLJA "MEDIGROUP Dr Ristić" – Ogranak “MEDIGROUP KALENIĆ“, Dom zdravlja "MEDIGROUP dr Ristić" Ogranak "MEDIGROUP DORĆOL" Stari Grad, i ambulantom: AMBULANTA "MEDIGROUP MOJA AMBULANTA SURČIN", Surčin-Beograd, Apotekarska ustanova "Dr Ristić", Novi Beograd, MB: 17807781, sa ograncima; ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ZDRAVO MED MEDIGROUP" Subotica, MB: 08967644, Specijalna bolnica iz neurologije "Dijagnostički centar Medigroup Slavija", Beograd-Vračar, MB: 17897209, PIB: 109811891, Franjo Petreš pr Poliklinika "ZDRAVO MED MediGroup", Subotica, MB: 65715988,
(u daljem tekstu: "Medigroup"/"Članice Medigroup").

1. Opšti Uslovi korišćenja aplikacije MediGroup Raspored

1.1 Svrha aplikacije: Aplikacija „MediGroup Raspored" (u daljem tekstu: "Aplikacija"), služi radi efikasnog upravljanja radnim vremenom i terminima MediGroup lekara konsultanata.

1.2 Ko su korisnici Aplikacije: Lekari - konsultanti Medigroup-a, postojeći i budući (dalje u tekstu označen kao: "Lekar Konsultant" ili "Konsultant", zajedno označeni kao "Lekari Konsultanti" ili "Konsultanti").

1.3 Aplikacija omogućava:
- kreiranje radnog vremena (dostupnih termina) od strane Lekara Konsultanta,
- pregled zakazanih termina Lekara Konsultanta,
- otkazivanje termina,
- rezervisanje termina u svom rasporedu (zakazivanje za pacijenta),
- otkazivanje termina koje je rezervisao u svom rasporedu,
- prijem obaveštenja usled rezervisanja/otkazivanja termina od strane operatera namenjenih Lekara Konsultanta,
- apliciranje budućih Lekara Konsultanta.

1.4. Registracija korisničkog naloga i aktivacija Kreiranje korisničkog naloga moguće je isključivo od strane supervizora Kontakt centra koji će Konsultantu na e-mail poslati link za aktivaciju. Da biste aktivirali Aplikaciju potrebno je kliknuti na link. Supervizor Lekaru Konsultantu Medigroup-a dodeljuje korisnička prava, definiše unapred dogovorenu uslugu koja mu se može zakazati, dužinu trajanje te usluge, kao i ustanovu gde se može zakazati.

1.5. Pravo na korišćenje Aplikacije možete da ostvariti pod sledećim uslovima:
- Da ste izričito saglasni sa ovim Uslovima korišćenja;
- Da ste registrovani u Aplikaciji na svom mobilnom telefonu/PC/laptop/drugom uredjaju;

1.6. Registrovanom korisniku registracija prestaje u sledećim slučajevima:
- na lični zahtev, odnosno deaktivacijom naloga;
- kršenjem Uslova korišćenja čime automatski gubi pravo na mogućnosti koje Aplikacija pruža;

2. Obrada podataka o ličnosti

2.1. Obrada podataka postojećih Lekara Konsultanata
U cilju Vaše identifikacije i za potrebe Vaše registracije na Aplikaciju obrađujemo Vaše sledeće podatke: Ime i prezime, e-mail adresa, titula, kontakt telefon.

2.2. Obrada podataka budućih Lekara Konsultanata
U cilju Vaše identifikacije i za potrebe Vaše registracije na Aplikaciju obrađujemo Vaše sledeće podatke: Ime i prezime, e-mail adresa, titula, kontakt telefon.
U svrhu obrade Vaše prijave za posao prikupljamo sledeće podatke:
Biografske podatke- podatke o početku i kraju radnog staža/zaposlenja, imena poslodavaca, posla, zemlje i podaci o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o posedovanju licenci, detalja o obrazovanju kao što su datum početka i završetka školovanja, ustanova, sertifikat, zemlja, trajanje kursa.
Obrada podataka o ličnosti će biti elektronska.

3. Podaci kojima možete pristupiti prilikom korišćenja Aplikacije jesu:

3.1 Postojeći Lekari Konsultanti MediGroup-a
Mogu putem Aplikacije kreirati radno vreme (dostupne termine), izvršiti uvid u pregled zakazanih termina Lekara Konsultanta, otkazati termine, rezervisati termine u svom rasporedu (zakazivanje za pacijenta), otkazati termin koje je rezervisao u svom rasporedu, prijem obaveštenja usled rezervisanja/otkazivanja termina od strane operatera Kontakt centra namenjenih Lekaru Konsultantu.

3.2 Kandidati/budući Lekari Konsultanti
Mogu putem Aplikacije pristupiti samo opciji "Postanite naš lekar - konsultant" putem koje može da aplicira za poziciju Lekara Konsultanta (kontakt forma, upload dokumenata).

4. Pravni osnov

Pravni osnov za obradu Vaših podataka putem ove Aplikacije jeste Vaš pristanak, koji dajete tako što, ukoliko ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, obeležite polje "prihvatam" koje će se pojaviti na ekranu ispod teksta ovih Uslova korišćenja.

5. Autorska prava

Aplikacija predstavlja autorsko delo i ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka "Medigroup").

6.Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Licu za zaštitu podataka o ličnosti za svakog od navedenih zajediničkih Rukovalaca možete se obratite za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti putem ove Aplikacije, na jedan od sledećih načina:
- na adresu elektronske pošte:dpo@medigroup.rs;
- na adresu konkretne članice Medigroup, sa naznakom da se pismeno dostavlja Licu za zaštitu podataka o ličnosti;
- pozivom na broj telefona 064/8274126;

7. Ograničenje odgovornosti

Korisnik Aplikacije je dužan da pažljivo čuva korisničko ime, lozinku za Aplikaciju, a u slučaju sumnje u zloupotrebu ili gubitka istih, dužan je da odmah pozove Kontakt centar Medigroup-a i da nakon identifikacije, zahteva blokiranje svog naloga u Aplikaciji. Broj Kontakt centra je 011/4040-100.
Medigroup se u potpunost odriče odgovornosti za korišćenje Aplikacije suprotno ovim Opštim Uslovima korišćenja.

8. Opoziv pristanka za korišćenje Aplikacije

Registrovani korisnik Aplikacije ima pravo da u svakom trenutku opozove pristanak za korišćenje Aplikacije i to tako što će Aplikaciju sa svog uredjaja deinstalirati. Ukoliko, registrovani korisnik Aplikacije želi da trajno obriše evidenciju o tome da je bio registrovani korisnik Aplikacije potrebno je da putem konktakt forme u samoj Aplikaciji uputi email sa ovim zahtevom.
Po pristizanju email-a i uklanjanju podataka sa servera Aplikacije korisnik će takođe email-om dobiti informaciju da je ovaj postupak obavljen.

9. Kao lice čije podatke Medigroup prikuplja i obrađuje, imate sledeća prava:
U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od definisanih načina (videti odeljak 2 ovog Uslova korišćenja). Komunikacija i mere koje preduzimamo u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava su besplatni. Međutim, za Vaše neosnovane ili preterane zahteve, naročito ako se učestalo ponavljaju, možemo Vam naplatiti naknadu u iznosu administrativnih troškova koje smo imali.

9.1. Pravo na pristup
Pravo na pristup podrazumeva da od Medigroup-a možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo, a za dodatne zahteve možemo da naplatimo razumnu naknadu za administrativne troškove.

9.2. Pravo na ispravku podataka
Na Vaš zahtev ispravićemo Vaše podatake o ličnosti koji su netačni ili ćemo dopuniti nepotpune podatke (ažuriranje i ispravka).

9.3. Pravo na brisanje podataka
Na Vaš zahtev izbrisaćemo Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji drugi zakonski osnov za obradu).

9.4. Pravo na ograničavanje obrade
Na Vaš zahtev ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.).

9.5. Pravo na prigovor
U bilo kom trenutku možete da nam podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonska obaveza da i dalje čuvamo određene podatke.

9.6. Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti
Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Obrazac pritužbe i obrasce za ostvarivanje Vaših prava saglasno ZZPL, možete naći na sajtu Poverenika www.poverenik.rs.

10.Mere zaštite

Članice Medigroup-a, primenjuju odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podatka o ličnosti u skladu s važećim zakonima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti:
a) Sprečavanje pristupa neovlašćenim licima sistemima za obradu podataka (fizička kontrola pristupa);
b) Sprečavanje pristupa sistemima za obradu bez autorizacije;
c) Obezbeđivanje da lica koja imaju pravo upotrebe sistema za obradu podataka imaju pristup samo onim podacima o ličnosti na koja su ovlašćena da pristupe u skladu sa svojim legitimnim pravima pristupa;
d) Obezbeđivanje mera za zaštitu ličnih podataka od „hakera” i neovlašćenog spoljašnjeg pristupa;
e) Elektonski monitoring Medigroup sistema;
f) Obezbeđivanje da se podaci o ličnosti u svemu obrađuju sa uputstvom lica za zaštitu podataka o ličnosti;
g) Obezbeđenje poverljivosti, integriteta, dostupnosti i otpornosti sistema i usluga za procesuiranje;

11.Završne odredbe

MEDIGROUP zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja, o čemu će obavestiti sve korisnike Aplikacije i to putem web i mobilne aplikacije, kao i na službenoj strani MEDIGROUP-a www.medigroup.rs.
U slučaju ažuriranja i modifikacije Aplikacije, Medigroup zadržava pravo izmene sadržaja Aplikacije bez posebnog obaveštavanja korisnika, ukoliko se ne menjaju okolnosti pod kojima se vrši obrada podataka o ličnosti, tako da neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.
Za sve sporove koji eventualno proizađu iz ove Aplikacije nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu.